תקנון חברת רופאים לאקופונקטורה

א. שם החברה

"ההסתדרות הרפואית בישראל- חברה רופאים לאקופונקטורה"
Israeli Medical Association - Medical Society of Acupuncture

ב. תוקף וסמכות
1) החברה הינם חלק בלתי נפרד מההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י), מוקמים מתוקף תקנות הר"י ויונקים סמכויותיהם מתקנות אלו.
2) כל תקנה מתקנות חברה רופאים לאקופונקטורה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מנוגדת לתקנות הר"י - בטלה מעיקרה.
3) כל החלטה מהחלטות חברה רופאים לאקופונקטורה שאינה מתיישבת ו/או סותרת ו/או מנוגדת להחלטות הר"י - בטלה מעיקרה.

ג. מטרות חברת רופאים לאקופונקטורה
1) לפתח ולקדם את התחום אקופונקטורה.
2) לגרום לאינטגרציה של אקופונקטורה לרפואה הממסד.
3) לעדכן את הידע וההבנה בכל הקשור לתחום הנ"ל.
4) להשתתף בפעולות לקידום התחום הנ"ל כגון דיונים, הרצאות, כנסים
5) ליצור קשרים בין החברה לבין ארגונים אחרים לאומיים ובינלאומיים הקשורים לתחום הנ"ל.

ד. חברות בחברת רופאים לאקופונקטורה
1) בחברה ייתכנו שלושה סוגי חברויות: חבר מן המניין, חבר שלא מן המניין, וחבר כבוד.
2) חברה רופאים לאקופונקטורה רשאית לקבל לשורותיה בזכויות מלאות כל חבר הר"י מן המניין, המגלה עניין במטרותיה.
3) כחברים נלווים בחברות יוכלו להתקבל בוגר פקולטה לרפואה שאינו בעל רישיון לעסוק ברפואה בישראל, רופא שיניים, רופא וטרינר ובעל תואר דוקטור לרפואה סינית מסורתית, ובלבד שלחברים הנלווים לא תהיה הזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים: יושב-ראש, מ/מ יושב-ראש, מזכיר, גזבר ומבקר.
4) חבר כבוד - חבר אשר החברה מבקשים להעניק לו הוקרה עקב תרומתו המיוחדת לתחום אקופונקטורה. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד החברה ברוב של לפחות שני-שלישים מחברי הוועד.

ה. נוהלי קבלה לחברת רופאים לאקופונקטורה
המעוניין להתקבל כחבר בחברה, יגיש את בקשתו לוועד בצירוף המסמכים הרלוונטיים. הוועד יחליט על קבלת הבקשה, או על דחייתה, אם החליט לדחות את הבקשה,
ינמק הוועד את החלטתו, ויאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפניו ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן למועמד אפשרות ערעור על החלטת הוועד.

ו. זכויות וחובות
כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החברה. השתתפות באסיפה הכללית, זכות ההצבעה, והזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים: יושב-ראש, מ/מ יושב-ראש, מזכיר, גזבר ומבקר - שמורות לחבר מן המניין בלבד. על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.

ז. הפסקת חברות
1) לפי בקשה בכתב מהחבר לוועד האגודה.
2) עקב הוצאתו או יציאתו מהר"י.
3) הוועד רשאי להוציא חבר מהחברה במקרים הבאים:
4) אם שוכנע כי קיימות סיבות, שאילו היו ידועות קודם היו מונעות את קבלת החבר.
5) אם לא שילם החבר את דמי החברות, או תשלומים אחרים שהוא חייב לחברה, למרות שניתנו לו שלוש אזהרות בכתב, ושחלפו לפחות שלושים יום בין אזהרה לאזהרה.
6) אם שוכנע הוועד כי החבר הפר את משמעת החברה או את תקנות החברה, ו/או גרם נזק חומרי או מוסרי לחברה בזדון ו/או הורשע בדין בעבירה שיש עימה קלון על-ידי בית-משפט מוסמך או ועדת אתיקה של הר"י.
7) בכל מקרה שתעמוד שאלת הוצאת חבר מן החברה, יקבל החבר הודעה מתאימה בכתב, ותינתן לו הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. אם החליט הוועד על הוצאת חבר, יודיע לחבר על כך בכתב.
8) האסיפה הכללית, בהמלצת הוועד, רשאית ברוב קולות החברים להשעות או להפסיק את חברותו של חבר בחברה. הודעה על דיון זה חייבת להישלח לחברים לפחות שלושים יום לפני מועד האסיפה.

ח. מוסדות חברת רופאים לאקופונקטורה
מוסדות החברה הם:
1) אסיפה כללית.
1.1) אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד. ההזמנות תישלחנה לכל החברים לפחות שלושים יום לפני המועד שנקבע, ויפורסם בהן סדר-היום של האסיפה. סדר-היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר-היום כפי שפורסם, לא יידון באסיפה אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
1.2) האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה לפחות מחצית ממספר החברים בעלי זכות הצבעה. אם בזמן הנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
1.3) החלטות האסיפה הכללית תתקבלנה ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות תהיינה בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי עשרה אחוז מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה תהיינה שקולות, יכריע יושב-הראש.
1.4) תפקידי האסיפה הכללית הם:
1.4.1) קבלת דין-וחשבון על פעילות הוועד, כולל דין-וחשבון כספי.
1.4.2) בחירת יושב-ראש וחברי ועד לפרק זמן של שלוש שנים.
1.4.3) דיון והחלטה בנושאים שעל סדר-היום.
1.4.4) התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה.

2) ועד המונה 7 חברים ובהם יושב-ראש, מ/מ יושב-ראש, מזכיר, גזבר ומבקר
2.1) אסיפה כללית שלא מן המניין
הוועד יוכל לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת תוך חודש מיום קבלת דרישה בכתב מאת עשרים אחוז מהחברים מן המניין של החברה/האיגוד. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים
כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין.
2.2) ועד החברה
2.2.1) הוועד ייבחר על-ידי האסיפה הכללית לפרק זמן של שלוש שנים. מתפקידו לייצג את החברה ולהוציא לפועל את החלטות האסיפה הכללית. לחברי ועד להיבחר לתפקידים: יושב-ראש, מ/מ יושב-ראש, מזכיר, גזבר ומבקר - יכולים להיבחר רק חברים מן המניין. יושב-הראש יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר-היום.
2.2.2) ישיבות הוועד תהיינה חוקיות רק כאשר משתתפים בהן רוב חברי הוועד. ישיבות הוועד תתקיימנה לפחות פעמיים בשנה. במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד - יכריע קולו של יושב-הראש.

3) הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של האירגון. אסיפה כללית רשאית להחליף את הוועד לפני תום תקופת כהונתו. במקרה שלפני תום כהונתו של הוועד, מספר החברים בו פחת לפחות משלושה, ייכנסו חברי הוועד הנותרים, תוך שלושים יום, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד. חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לאגודה. חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד, על סמך אישורים מתאימים.

ט. נושאי תפקידים
1) יושב-ראש החברה
יושב-הראש (היו"ר) ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת שלוש שנים. מתפקידו לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחוץ-לארץ, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהעדרו, ימלא את מקומו מזכיר החברה. ממלא מקום יושב-ראש החברה ממלא מקום יושב-הראש (מ/מ היו"ר) ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות הצבעה, לכהונה בת שלוש שנים. תפקידו: ימלא את מקומו של יושב-הראש בהעדרו.
2) מזכיר
מזכיר החברה ייבחר ברוב קולות על-ידי הוועד ומבין חבריו. מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות החברה והוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, ועליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותוכניות.
3) גזבר
גזבר החברה ייבחר ברוב קולות על-ידי הוועד ומבין חבריו, ויהיה אחראי בין היתר לגביית מסיי חבר וניהול חשבונות החברה. מתפקידו להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דין-וחשבון על פעילות זו. בהעדרו, ימלא מקומו יו"ר החברה או סגנו.
4) מבקר
האסיפה הכללית תבחר מבקר מבין החברים מין המניין ותפקידו יהיה לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות החלטותיהם.

י. כספים
1) תקציב החברה וגובה מסיי החבר שיוטלו על חבריהן ייקבעו על-ידי הוועד. שיעור מסיי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. הוועד רשאי להטיל מס או תשלום נוסף למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
2) חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מיסי חבר.
3) יושב-ראש החברה, הגזבר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.

כ. אישור ושינויים בתקנון
1) תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
2) שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של 51% של המשתתפים. כל הצעה לשינוי התקנון תובא בכתב על-ידי הוועד, ותישלח לכל החברים עד שלושים יום לפני האסיפה הכללית.
ל. פירוק החברה
ההחלטה על פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית, וברוב של 75% של חברים מן המניין. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה. כל הנאמר בתקנון זה נכתב בלשון זכר, אך מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.